Podmínky opakovaných plateb

 

 

Podmínky opakovaných plateb jsou doplňkem k Všeobecným obchodním podmínkám dostupných zde.

Zaplacením objednávky online kurzu na splátky, členství v mastermindu, akcelerátoru nebo mentoringu souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

  1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb online konzultací, kurzů, online mastermind skupin, akcelerátoru a mentoringu (souhrnně též „Online produktů“) je Marcela Rešlová, IČ: 04593049, se sídlem: Roseč 77, 378 46 Roseč, zapsaná v živnostenském rejstříku, kontaktní telefon: +420 724 159 398, adresa pro doručování elektronické pošty: osobne@marcelareslova.cz, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Online produktu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“)

  1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k video lekcím uloženým na serveru Poskytovatele, do uzavřených skupin na Facebooku a Zoomu a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele. 

  1. Opakované platby

3.1 Jedná se o automatické strhávání měsíční / tříměsíční platby za Online produkty. Platba je fixní, pokud není uvedeno jinak, a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti ComGate vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 5. 2021, další platba bude stržena 1. 6. 2021). 

O tom, že platba je založena jako opakovaná, je Kupující informován na objednávkové stránce Poskytovatele a e-mailem zaslaným po zaplacení objednávky.

Při vzniku opakované platby Kupující souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány ComGate.

3.2 V případě, že předmětem koupě je online kurz, mastermind, akcelerátor nebo mentoring na splátky, vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce, a to do doby, než dojde k zaplacení objednaného produktu/služby. Do té doby není možné opakované platby ukončit.

Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl 1x měsíčně (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to do doby, dokud nedojde k zaplacení celé částky za tento produkt/službu. 

  1. Komunikace

4.1 Kupující je vždy jasně informován na prodejní a objednávkové stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku. V případě, že Kupující odešle objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, Prodávající zašle do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce Kupujícího. Zároveň je vždy 7 dnů před automatickým stržením platby Kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může Kupující opakované platby zrušit. 

4.2 Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem, a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

  1. Možnosti plateb

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

  1. Ochrana dat

S údaji o platební kartě Kupujícího nakládá ComGate podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

  1. Ukončení automatických opakovaných plateb

Možnost ukončit automatické opakované platby neplatí pro online kurzy na splátky ani mastermind, akcelerátor a mentoring.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 11.4.2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

8.2 Kontaktní údaje Poskytovatele: Marcela Rešlová, Roseč 77, 378 46 Roseč, IČ: 04593049, č. účtu: 1293625024/3030.